Tin tức & Sự kiện
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2021
[10:47 - 18/01/2021]

Thực hiện Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai nhiệm vụ phòng,chống bạo lực gia đình năm 2021, ngày 08/01/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 45/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung về phòng,chống bạo lực gia đình năm 2021, cụ thể như sau:

Đa dạng hóa các hình thức, đối tượng tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương và cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông của tỉnh và qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm hỗ trợ các gia đình kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực gia đình, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ bạo lực gia đình đến các mối quan hệ trong gia đình.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành. Chủ động tổ chức triển khai các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị; UBND xã, phường, thị trấn về giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND huyện, thành phố: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó tập trung triển khai các giải pháp ngăn chặn kịp thời những điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương; người đứng đầu chính quyền cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh khi để xảy ra bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý nghiêm đối tượng gây bạo lực gia đình và trường hợp dung túng, bao che hành vi bạo lực gia đình.

Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025; Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở; báo cáo về tình hình và kết quả phòng, chống bạo lực gia đình trong Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế-xã hội ở địa phương khi báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp.