HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2020
[15:27 - 16/11/2020]
Ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước...
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
[15:28 - 03/02/2020]
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.
Luật phòng chống tham nhũng ban hành năm 2018
[15:17 - 03/02/2020]
Luật số 3//2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2019