PHổ BIếN PHáP LUậT

Văn bản Trung Ương | Văn bản của tỉnh |

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
[17/03/2016]
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.
Luật phòng chống tham nhũng ban hành năm 2018
[17/03/2016]
Luật số 3//2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2019