NGHIêN CứU - PHâN TíCH

Đưa giai điệu then đến với bạn bè quốc tế
[17/03/2016]
“Then là hiện tượng con người tự thôi miên để đưa mình vào một trạng thái ảo giác đặc biệt và chỉ ở trạng...
Một số giải pháp nâng cao kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang
[17/03/2016]
Trong tình hình mới hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hội nhập sâu rộng...
Tuyên Quang với công tác bảo hộ công dân
[17/03/2016]
Trong Luật Quốc tế hiện đại, bảo hộ công dân được hiểu “theo nghĩa hẹp” là việc quốc gia thông qua các cơ quan...
Một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
[17/03/2016]
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index) là bộ chỉ số được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...
Phi chính phủ nước ngoài và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, vận động viện trợ
[17/03/2016]
Theo Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ là một tổ chức không vì lợi nhuận, không thuộc chính phủ; được tổ chức...