Lãnh sự - Lễ tân
Công bố danh mục 7 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngoại vụ
[15:21 - 08/09/2021]

Ngày 28 tháng 8 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định trước đây của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang.

 

Quyết định ban hành

Danh mục kèm theo