HộI VIệT - PHáP

MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
[17/03/2016]
Hội Việt Nam – Pháp là tổ chức xã hội của Việt kiều từ Pháp, người Tuyên Quang đã từng sinh sống, công tác,...